За радикална промяна на ситуацията с повишените концентрации на ФПЧ и въгледвуокис във въздуха на София за период от 2-3 години

Версия за печатPDF version
10/01/2018
Смог над София, снимка от сайта "Без лого"

Визия на Управителния съвет на Български енергиен и минен форум за радикална промяна на ситуацията с повишените концентрации на ФПЧ и въгледвуокис във въздуха на София за период от 2-3 години.

 

Група 1: Инвентаризация, анализи и организационно-технически мерки

 1. Инвентаризация и GPS-локализация на всички потребители на твърди горива на въглища, дърва, селскостопански отпадъци и пелети, включително промишлени и битови.

 2. Категоризиране на зоните на запрашаване с произход от кални зони - строителни участъци, неасфалтирани пътища, зони на паркиране върху кални или тревни площи, затревени участъци над нивото на пътната настилка;

 3. Асфалтиране на калните участъци в междублоковите пространства и в зоните на спирките на градския транспорт и метрото, или, насипването им с инертни материали;

 4. Разработване на програми със стимули за ускорена газификация на периферни райони на Столицата с масово използване на твърди горива за отопление.

Група 2: Промени в нормативната уредба на Столична Община и на държавно ниво

 1. Промени в нормативните документи създаващи правно основание за констатиране и санкциониране на замърсители –горивни уредби на физически и юридически лица, автомобили с вредни емисии над нормите, създаване на кални зони и паркирането върху тях, участие на кални автомобили в трафика.

 2. Разработване и прилагане на национални стандарти за качествата и съхранението в складовете за твърдите горива – въглища, дърва и пелети. Лицензиране на търговците и дефиниране на условия за отнемането на лицензиите им.

 3. Нормативни забрани и санкции за производство и продажба на мокри и високопепелни твърди горива, неотговарящи на стандартите.

 4. Приемане на нова държавна данъчна политика за ограничаване вноса и ползването на стари автомобили: нови по-високи диференцирани данъци за втори и всеки следващ автомобил на едно юридическо или физическо лице и домакинство, заплащане на задължителна едногодишна паркинг-такса за всеки автомобил.

Група 3: Привличане на обществеността като активен партньор на Общината

 1. Организиране на информационна кампания чрез медиите за вредите и средствата за намаляване на емисиите на прах във въздуха, съпроводени с практически указания.

 2. Откриване и популяризиране на „гореща“ телефонна линия в Общината или в МОСВ за сигнали за замърсители.

 3. Създаване на звено „Еко патрули“ към Столична община, осъществяващо контрол и предлагащо санкции за нарушителите на горната Наредба.

Група 4: Дългосрочни политики

 1. Реализиране на политики за разширяване на лицензираните територи на Топлофикация-София и София Газ в гъсто населени периферни райони на столицата – Кремиковци, ж.к.Левски, Хаджи Димитър, Бъкстон и други

 2. Анализи и разработване на нова концепция за развитие на градския транспорт, в която освен разширения на метрото се планират и нови къси ,радиални транспортни маршрути с екологични транспортни средства, довеждащи пътниците до възлови спирки на метрото;

 3. Реализиране на нова общинска екологична политика за стимулиране „данъчни отстъпки срещу инвестиции в екология“: замяна на стари с нови екологични горивни уредби, стимулиране монтирането на филтри за прах и серен диоксид от потребителите на отоплителни уреди на твърдо гориво и дърва.

 4. Замяна на пешеходни светофари и пешеходни пътеки в периферни райони с интензивно движение – с надлези от метални конструкции;