Правила и ред

Версия за печат

ПРАВИЛА И РЕД на Български Енергиен и Минен Форум

за извършване на общественополезна дейност

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.1. Настоящите Правила и ред за извършване на общественополезна дейност (“Правилата”) на Сдружение с нестопанска цел “Български Енергиен и Минен Форум” (“Сдружението”) са приети на основание чл. 31, т. 6 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и чл. 25.6., т. 5 от Устава на Сдружението и тяхната цел е да се осигури:

 • обсъждане на актуалните проблеми на развитието на българската енергетика и енергетиката в Балканския регион;
 • предлагане на разумни и отговорни решения съобразени с европейската и евроатлантическа интеграция на Републвжа България;
 • анализ и прогноза за развитието на енергийния пазар в страната на региона, с цел развитието и утвърждаването енергийните наука и технологии в България, в защита околната среда в региона, на интересите и човешките права на гражданите и правата им на потребители;
 • пропагандиране развитието и защитава постиженията и интересите на българската енергетика във всички области;
 • активна работа за популяризиране н утвърждаване в бъдещото развитие на енергетиката на Република България на принципите в Европейските директиви: сигурност на доставките, диверснфикапия, опазване на околната среда;
 • привличане на чуждестранни инвеститори в енергетиката на страната и региона като във връзка с това им оказва методична, правна и експертна помощ;
 • съдействие за продължаване на започналите структурни реформи в българската енергетика и процеса на привеждането й в съответствие с модерните принципи на пазарната икономика;
 • формиране на собствена независима позиция по всички ключови въпроси на развитието на българската енергетика и енергетиката на региона, н ги защитава пред държавните органи в страната, на международни форуми, както и пред всички други органи и организации в страната и чужбина, когато това е необходимо;
 • лобиране пред, и съдействие.на отговорните институции в страната н чужбина за запазване на досегашния баланс на различните по тип генериращи мощности в страната, както и на ключовата роля на българската енергетика в региона, което определя като национален приоритет;

 

1.2. Сдружението не е политическа партия, синдикална или религиозна организация и не си поставя политически, синдикални илн религиозни цели.

II. РЕД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ

2.1. С оглед постигането на определените е чл. 1.1. от настоящите Правила цели, Сдружението ще осъществява конкретна дейност, както следва:

 • осигуряване на дискусионна среда за свободно и открито обсъждане на всички актуални въпроси на българската енергетика в енергетиката в региона с участието на широк кръг български и чуждестранни специалисти, профсъюзи, представители на медии, социолози, граждани и граждански сдружения;
 • организиране и координиране на срещи и дискусии с участието и на други организации и ведомства, работещи в областта на енергетиката в България, като по този начин координира подходът им към въпросите от общ интерес;
 • извършване на информационни и програмни услуги;
 • организиране на симпозиуми, семинари, изложби, курсове за обучение в страната и чужбина;
 • разработване на концепции, прегледи и програми;
 • консултантски услуги на български и чуждестранни юридически лица при участието им в процеса на приватизация на енергийни обекти в страната и региона и при осъществяване на инвестиции в областта на
 • обучение;
 • поддържане контакти със сродни организации в страната и чужбина;
 • популяризиране на идеите и каузите на Сдружението в страната в чужбина чрез печата, електронните медии, участия в телевизионни излъчвания, рекламна дейност и всякакви други дейности, водещи до увеличаване популярността на поддържаните от Сдружението идеи;
 • издателска дейност на литература и информационни материали, свързани с целите и предмета на дейност на Сдружението;
 • осъществяване и на други дейности, свързани с постигането на целите на Сдружението;
 • участие в международни и местни програми в областта на енергетиката.

22. С цел осъществяването на общественополезната си дейност Сдружението може безвъзмездно да разходва имущество по реда в при условията, определени в ЗЮЛНЦ и в настоящите Правила и ред.

2.3. Сдружението може да се разпорежда безвъзмездно и извършва дарения в полза на физически или юридически лица, държавни и обществени организации, чиято дейност или конкретни прояви, във връзка с които се извършва съответното дарение, е пряко свързана с енергетиката в страната й региона.

2.4. Подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане от Сдружението ще се извършва и определя съобразно финансовите възможности на Сдружението, по решение на Управителния съвет, като се отчитат и следните критерии:

 • съответствие на проекта с целите на Сдружението;
 • зашита енергийните интереси на страната;
 • зашита човешките права на гражданите и правата им на потребители;
 • изпълнение на международните изисквания в областта на енергетиката с оглед постигане целите на Сдружението;
 • съхранение и опазване на предоставените от Сдружението вещи и имущество.

2.5. Решенията за безвъзмездно разходване на имущество на Сдружението ще се вземат от Управителния съвет по мотивирано предложение на Председателя на Сдружението с обикновено мнозинство от членовете му.

2.6. За безвъзмездно разходване на имуществото на Сдружението е необходимо мотивирано решение на Общото събрание на Сдружението, взето с мнозинство 2/3 от всички негови членове, когато е в полза на:

(а) лица от състава на другите органи на Сдружението и техните съпрузи, роднините им по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;

(б) лица, които са били в състава на Управителния съвет до 2 години преди датата на вземане на решението;

(в) юридически лица, финансирали Сдружението до 3 години преди датата на вземане на решение;

(г) юридически лица, в които посочените лица в т. “а” и “б” са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.

2.7. Сдружението не може да сключва сделки с липата по чл. 2.6., т. “а”, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на Сдружението или са сключени при обши условия, публично обявени.

2.8. Управителният съвет на Сдружението информира Общото събрание за начина по който са разходвани средствата на Сдружението, включително но не само за безвъзмездните разпореждания с имуществото на Сдружението за периода, за времето от предходното до всяко следващо Общо събрание.

2.9. За финансиране на отделни прояви и програми могат да се създават целеви фондове в лева и валута. Средствата за тези фондове се събират от заинтересованите членове. Решението за образуване на такива фондове и начина за набиране на средствата по тях се вземат от Управителния съвет на Сдружението по предложение на някои от органите на Сдружението.

(Приети от УС, Протокол 8/2011 г.)

GOODWE (банер)
Рекламирайте в сайта на БЕМФ (банер)