Устав на БЕМФ

Версия за печат

Раздел I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1 Статут

1.1. Сдружението “БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН и МИНЕН ФОРУМ” е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и Решението на учредителното събрание.

1.2. Сдружението отговаря за задължения си до размера на имуществото си. То не отговаря за задълженията на своите членове, както и членовете не отговарят за задълженията му.

Член 2

Наименование

2.1. Наименованието на сдружението е БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН и МИНЕН ФОРУМ (“БЕФ”) -

наричано по-долу в този устав “Сдружението”, което при международни контакти ще се изписва на английски език по следния начин: Вulgarian Еnегgу & Mining Forum (ВЕMF).

2.2. Наименованието на Сдружението, заедно с указание за седалището, адреса на управление, съда, където е регистрирано, номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, трябва да бъдат посочвани в кореспонденцията на Сдружението.

2.3. Сдружението има печат, на който се означава пълното наименование на Сдружението и емблема предложена и утвърдена от Управителния съвет.

Член З

Седалище и Адрес на Управление

3.1. Седалището на Сдружението е в гр. София.

3.2. Адресът на Сдружението е в гр. София, район “Лозенец”, бул. “Джеймс Баучер” № 51.

Член 4

Срок

Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Член 5

Определяне на Дейността

1. Сдружението осъществява дейността си в обществена полза, изразяваща се в обсъждане на актуалните проблеми на развитието на българската енергетика и енергетиката в Балканския регион, и предлагане на разумни и отговорни решения съобразени с европейската и евроатлантическа интеграция на Република България; анализ и прогноза за развитието на енергийния пазар в страната и региона, с цел развитието и утвърждаването енергийните наука, техника и технологии в България, в защита околната среда в региона, на интересите и човешките права на потребителите.

Член 6

Основни Цели на Сдружението

6.1. Основни цели на Сдружението са:

 1. да пропагандира развитието и защитава постиженията и интересите на българската енергетика във всички области;
 2. да работи за популяризиране и утвърждаване в бъдещото развитие на енергетиката на Република България на принципите в Европейските директиви: сигурност на доставките, диверсификация, опазване на околната среда;
 3. да съдейства за привличане на чужди инвеститори в страната и региона;
  1. да съдейства за продължаване на започналите структурни реформи в българската енергетиката и процеса на привеждането й в съответствие с модерните принципи на пазарната икономика;
  2. да формира собствена независима позиция по всички ключови въпроси на развитието на българската енергетика и енергетиката на региона, и ги защитава пред държавните органи в страната, на международни форуми, както и пред всички други органи и организации в страната и чужбина, когато това е необходимо;
  3. да лобира пред, и съдейства на отговорните институции в страната и чужбина за запазване на досегашния баланс на различните по тип генериращи мощности в страната, както и на ключовата роля на българската енергетика в региона, което определя като национален приоритет.
  4. Сдружението определя :

 

 • внедряването на енергоефективни технологии в индустрията и бита като приоритетно, изискващо въвеждане на нова регулаторна нормативна уредба с ускорени темпове;
 • развитието на електропроизводството от възобновяеми източници в съответствие с приоритетите на ЕС и необходимостта от интензивно внедряване на екологично чисти енергопроизводствени технологии;
 • развитието на ядрената енергетика на страната като стратегическа цел, водеща до стимулиране на високотехнологичното развитие и на други отрасли, без което не могат да бъдат изпълнени редица международни ангажименти на страната в областта на опазване на околната среда;
 • развитието на националния въгледобив в комплекса “Марица-изток” и базираното на него развитие на електропроизводството в региона като основен стълб на българската електроенергетика, със съществен принос за енергийната независимост на страната;
 • изпълнението на поетите ангажименти на страната за 5% – тна редукция на емисиите на парникови газове след 2008 г. съгласно протокола от Киото’ 1997 като задължително и престижно за бъдещия авторитет на страната пред света.

8. Сдружението с помощта на активните професионални международни контакти на своите членове съдейства за привличане на чуждестранни инвеститори в енергетиката на страната и региона като във връзка с това им оказва методична, правна и експертна помощ.

6.2. Сдружението осигурява дискусионна среда за свободно и открито обсъждане на всички актуални въпроси на българската енергетика и енергетиката в региона с участието на широк кръг български и чуждестранни специалисти, профсъюзи, представители на медии, социолози, граждани и граждански сдружения.

6.3. Сдружението организира и координира срещи и дискусии с участието и на други организации и ведомства, работещи в областта на енергетиката в България, като по този начин координира подходът им към въпросите от общ интерес.

Член 7

Средства за Постигане Целите на Сдружението

Средствата, с които Сдружението ще постига своите цели, са:

 1. встъпителен и годишен членски внос;
  1. имуществени вноски от местни и чуждестранни физицески и/или юридически лица за целеви проучвания или други специализирани услуги;
  2. дарения и спонсорство;
  3. финансиране по международни програми;
  4. допълнителна стопанска дейност, свързана с основните цели на дейността.

Раздел II ЧЛЕНСТВО

Член 8 Членове

8.1. Членуването в Сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат български и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица.

8.2. Член на Сдружението може да бъде всяко юридическо лице, което споделя целите на Сдружението и средствата за тяхното постигане, приема и изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос и другите имуществени вноски.

8.3. Член на Сдружението може да бъде всяко дееспособно физическо лице – български и чуждестранен гражданин, което споделя целите на Сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос и другите имуществени вноски.

8.4. По смисъла на настоящия устав “дееспособно лице” е физическо лице, навършило 18 г. към датата на приемането му за член, което не е поставено под пълно или ограничено запрещение.

8.5. Сдружението има почетни членове. Почетни членове могат да бъдат физически и юридически лица от страната и чужбина с особени заслуги за постигането на неговите цели.

8.6. Сдружението има асоциирани членове. Асоциираните членове, според решението на УС или на ОС могат да са пълноправни членове наравно с учредителите. Те могат да бъдат местни български или чуждестранни физически или юридически лица с утвърдена репутация и интереси в областта на енергетиката на Република България или в чужбина.

8.7. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт на физическото лице, съответно при прекратяване на юридическото лице. Упражняването на членски права може да бъде предоставено на другиму чрез упълномощаване с пълномощно с нотариална заверка на подписа.

Член 9

Членски Права

Всеки член на Сдружението има право:

 1. да участвува в дейността и управлението на Сдружението;
 2. да участва лично или чрез пълномощник в работата на Общото събрание;
 3. да бъде избиран в неговите органи на управление;
 4. да осъществява контрол върху работата на Сдружението и органите на управление;
 5. да бъде информиран за дейността на Сдружението;
 6. да се ползува от имуществото на Сдружението и от резултатите от дейността му.

Член 10

Членски Задължения

10.1. Всеки член на Сдружението е длъжен:

1. да заплати встъпителен членски внос, да заплаща годишен членски внос в определения от Общото събрание размер и срок, както и да предоставя средства или имуществени вноски за изпълнение на целеви програми и други колективни прояви, за които предварително е дал съгласието си. Плащането на членския внос се извършва в брой или по банков път;

 1. да спазва Устава на Сдружението и да работи за постигане на неговите цели;
 2. да работи за издигане авторитета на Сдружението. 10.2. Почетните членове не дължат членски внос.

Член 11

Приемане на Нови Членове

11.1. Нови членове на Сдружението се приемат въз основа на писмена молба, адресирана
до Председателя на Управителния съвет на Сдружението, в която кандидатът заявява,
че приема Устава и е съпричастен към целите на Сдружението и ще работи за
постигането им. Членственото правоотношение възниква, при спазването на
следената процедура:

 1. одобряване на кандидатурата от Управителния съвет. Одобряването става с решение на Управителния съвет на Сдружението взето с обикновено мнозинство, постановено в писмена форма;
 2. вписване на кандидата в книгата на членовете;
 3. заплащане на встъпителен членски внос.

11.2. Почетните и асоциираните членове се приемат от Управителния съвет по
предложение на Председателя на Управетелния съвет на сдружението.

11.3. Отказът на Управителния съвет да приеме кандидата за член на Сдружението се
обжалва пред Общото събрание. Общото събрание може да потвърди отказа или да
отмени отказа и да приеме лицето за член.

Член 12

Прекратяване на членство

12.1. Членството се прекратява:

 1. с едностранно волеизявление до Сдружението;
  1. със смъртта или поставянето под пълно запрещение на членовете- физически лица;
  2. с изключването;
  3. с прекратяването на юридическото лице – член на Сдружението;
  4. с прекратяването на Сдружението;
  5. при отпадане.

12.2. Членството отпада при невнасяне на членски внос и/или имуществени вноски, както
и при системно неучастие в дейността на Сдружението. Отпадането се констатира от
Управителния съвет по документи и с надлежно решение, с което се прекратява
членството.

12.3. Решението за изключване се приема от Управителния съвет при поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо с целите на Сдружението, както и при злоупотреба с доверието или уронване на доброто име на Сдружението. “Несъвместимо” е това поведение, изразяващо се в тежки и/или системни нарушения на задълженията на члена, произтичащи от настоящия Устав и/или тежки нарушения на законодателството на Република България или извършено престъпление от общ характер.

12.4. Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание.

12.5. При прекратяване на членството, независимо от основанието за това, Сдружението не дължи връщане на направените имуществени вноски. Прекратилия членството си член на Сдружението е длъжен да направи просрочените имуществени вноски за периода на членството му.

Раздел III

УПРАВЛЕНИЕ

Член 13

Органи на Сдружението

13.1. Органите на Сдружението са:

 1. Общото събрание на членовете на Сдружението;
 2. Управителен съвет и
 3. Контролен съвет.

13.2. По решение на Общото събрание към Управителния съвет могат да бъдат създадени
помощни органи и функционални звена – Обществен съвет, Консултативен съвет,
работни експертни групи, конкурсни комисии и други според потребностите.

Член 14

Състав на Общото събрание

14.1. В Общото събрание участвуват всички членове на Сдружението.

14.2. Почетните членове могат да вземат участие в работата на общото събрание без право на глас.Същото право имат и членовете на Обществения съвет.

14.3. Членовете на Сдружението участвуват в Общото събрание лично или чрез представител.

14.4. Членовете – юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице.

14.5. Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.

14.6. Пълномощните за участие в Общото събрание на Сдружението трябва да са изрични, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.

14.7. Пълномощниците не могат да представляват повече от трима членове на Общото събрание. Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети

лица.

Член 15

Компетентност на Общото събрание

15.1. Общото събрание:

 1. изменя и допълва Устава на Сдружението;
 2. приема други вътрешни актове;
  1. избира и освобождава членовете на Управителния Съвет. Определя вида, размера и срока за предоставяне на гаранция за добро управление;
  2. освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет.
  3. взема решение за откриване и закриване на клонове;
  4. взема решение за преобразуване и прекратяване на Сдружението;
  5. взема решение за участие в други организации;
  6. приема основните насоки и програми за дейността на Сдружението;
  7. приема бюджета на Сдружението;
   1. взема решения относно дължимостта, размера и сроковете за внасяне на членския внос и имуществените вноски;
   2. приема отчета за дейността на Управителния съвет;
    1. отменя ршения на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, които регламентират дейността на Сдружението;
    2. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
    3. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от експерт-счетоводител;
     1. разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за прекратяване на членство;
     2. взема решения за извършване на допълнителна стопанска дейност, като определя конкретно нейния вид и цел;
     3. избира и освобождава членовете на Обществения и Контролния съвет. Избира и освобождава и други помощни органи и функционални звена към Управителния съвет. С конкретното решение се определят броя, състава, срока на действие, фунциите и задачите на съответния помощен орган и/или фунционално звено;
 1. взема решения за покриване на загуби;
 2. взема и други решения, предвидени в Устава на Сдружението.

15.2. Правата по т. 1, 3, 6, 9, 11 и 12 на чл. 15.1. не могат да се възлагат на други органи на Сдружението.

Член 16

Провеждане на Общо Събрание

16.1. Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно – редовно Общо събрание. Първото общо събрание може да се проведе по всяко време в първите 12 месеца след учредяване на Сдружението.

16.2. Общото събрание може да бъде свиквано по инициатива на Управителния съвет или по искане на 1/3 от членовете на Сдружението по всяко време – извънредно Общо събрание.

16.3. Общото събрание избира председател и протоколчик на заседанието. Избират се и преброители на гласовете ако това е необходимо.

Член 17

Свикване на Общото събрание

17.1. Общото събрание се свиква от по инициатива на Управителния съвет. То може да бъде свикано и по искане на една трета от членовете на Сдружението.

17.2. Ако в едномесечен срок от искането на една трета от членовете на Сдружението за свикване на Общото събрание, Управителният съвет не отправи писмена покана за свикването му, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

17.3. Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в “Държавен вестник” и поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението.

17.4. Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

17.5. Времето от обнародване на поканата, респ. доставянето й в сградата на управлението на Сдружението, до дата, на която е насрочено Общото събрание не може да бъде по-малко от един месец.

Член 18

Право на сведение

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на Сдружението най-късно до датата на публикуване на поканата за свикване на Общото събрание, респ. от поставянето й в сградата на управлението. При поискване те се представят на всеки член безплатно.

Член 19

списък на присъстващите

19.1. На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете на Сдружението и техните представители удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и протоколчика на Общото събрание.

19.2. В списъка по предходната алинея се включват и членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.

Член 20

Кворум и Мнозинства

20.1. Общото събрание може да заседава, ако присъстват лично или са представени повече от половината членове на Сдружението. При липса на кворум Общото събрание се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

20.2. Решенията на Общото събрание се приема с мнозинство от присъстващите, освен решенията по чл. 20.3.

20.3. Решенията по чл. 15,1, т. 1 и т. 6 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

Член 21

Право на Глас. Конфликт на Интереси

21.1. Всеки член има право на един глас.

21.2. Член или негов представител не може да участва в гласуването:

 1. за предявяване на искове срещу него;
  1. за предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Сдружението;
  2. при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговия сълруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
  3. при решаването на въпроси, отнасящи се до юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства решение.

Член 22

Решения

22.1. По въпроси, които не са били включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения, освен когато всички членове присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

22.2. Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.

Член 23

Протокол

23.1. За всяко заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга, който получава пореден номер. Протоколът се води според изискванията на закона.

23.2. Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и протоколчика на събранието. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

23.3. Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

Член 24

Управителен Съвет

24.1. Сдружението се управлява от Управителен съвет.

24.2. Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание на ротативен принцип за срок от 2 години. Членовете на Управителния съвет могат да бъдат освобождавани и преди да изтече срока за който са били избрани по решение на Общото събрание, като в този слуай Общото събрание не е длъжно да мотивира решението си. Първият Управителен съвет се определя от учредителите на Сдружението.

24.3. Управителният съвет е в състав от 5 до 7 члена, които са членове на Сдружението.

24.4. Член на Управителния съвет може да бъде и юридическо лице – член на Сдружението, като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен представител или изрично упълномощено физическо лице.

24.5. Член на Управителния съвет не може да бъде юридическо лице – член на Сдружението, което е обявено в несъстоятелност или е в процес на обявяване в несъстоятелност .

24.6. Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

24.7. Управителният съвет може да възложи управлението на Сдружението на един или няколко от своите членове.

Член 25

Права и Задължения на Управителния Съвет

25.1. Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление и представителство на Председателя.

25.2. Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Сдружението и да пазят тайните на Сдружението и след като престанат да бъдат членове на съвета.

25.3. Управителният съвет може да приеме правила за работата си.

25.4. Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Сдружението.

25.5. Всеки член на Съвета може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

25.6. Управителният съвет:

 1. осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Сдружението;
  1. приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на Сдружението.
  2. взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година;
  3. разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на закона и устава;
  4. определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;
  5. избира ликвидатор на Сдружението в случай на ликвидация;
  6. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението;
  7. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
  8. определя адреса на Сдружението;
  9. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
   1. периодично изготвя предвидената в Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на Сдружението при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.
   2. приема правила Правилата и реда за осъществяване на обществено полезна дейност на Сдружението;
 1. избира Председател и Заместник председател на Управителния съвет;
 2. изпълнява задълженията, предвидени в устава;
  1. обсъжда и решава всички други въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;

Член 26

Заседания на Управителния Съвет

26.1. Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя.

26.2. Председателят е длъжен да свика заседание на управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на управителния съвет. При отсъствие на Председателя заседанието се ръководи от определен от Управителния съвет негов член.

Член 27

Кворум и Мнозинства

27.1. Управителният съвет може да взема решения ако на заседанието присъстват повече от половината му членове, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

27.2. За всяко заседание на Управителния съвет се води протокол в специална книга, който се подписва от всички присъстващи на заседанието членове.

27.3. Присъствуващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването по реда на този член се удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието.

27.4. Управителният съвет може да взема решения и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички негови членове.

27.5. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите членове, освен в случаите предвидени в чл. 25.6., т. 3, 4, 5 и 6 от Устава, които се вземат с обикновено мнозинство от всички членове.

Член 28

Отговорност на Членовете на Управителния Съвет

28.1. Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на Сдружението. По решение на Общото събрание може да бъде предвидено, че членовете на Управителния съвет представят гаранция за своето управление. С решението се определя размера, вида и срока за предоставяне на гаранцията.

2. Всеки от членовете на Управителния съвет може да бъде освободен от отговорност. ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Член 29

Председател

 1. 1. Управителният съвет избира от своя състав Председател с двугодишен мандат.
  1. Управителният съвет възлага оперативното управление и представителството на Сдружението пред трети лица на Председателя.
  2. Председателят е длъжен по всяко време незабавно да докладва на Управителния съвет настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Сдружението.
  3. Председателят:
 2. представлява Сдружението
 3. организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;
  1. организира дейността на Сдружението, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
  2. изпълнява функциите, които са му възложени от Управителния съвет.
   1. докладва незабавно на Управителния съвет за съществени обстоятелства, касаещи дейността на Сдружението;

5. В дейността си Председателя се подпомага от Заместник председателя, от
Изпълнителния секретар или от Организатора. Те последните могат и да не са
членове на Сдружението, и се избират от Управителния съвет.

Член 30

Контролен Съвет

 1. Контролният съвет се избира от Общото събрание на Сдружението за срок до 3 години и се състои от трима членове.
 2. Членове на Контролния съвет могат да бъдат физически и юридически лица, които са членове на Сдружението.
 3. Контролният съвет следи за спазване на Устава на Сдружението, за опазване на имуществото и разходването на бюджета му и да дава отчет пред Общото събрание.
 4. Не може да бъде член на Контролния съвет лице, което е:

 

 1. Председател на Сдружението, неговите заместници и наетите лица в Сдружението;
 2. съпрузите, роднини по права линия и по съребрена линия до трета степен на лицата по предходната точка;
 3. лишените с присъда от правото да заемат материалноотчетническа длъжност.

Член 31

Обществен Съвет

31.1. Общественият съвет е консултативен орган към Управителния съвет на Сдружението, който се избира с решение на Общото събрание на Сдружението.

31.2. В Обществения съвет се включват представители на неправителствени организации, профсъюзни организации, електронни и печатни медии, социологически агенции, както и физически и юридически лица, които споделят идеите и целите на Сдружението.

31.3. Конкретният брой членове, състав и срок на действие на Обществения съвет се определят с решение на Общото събрание. В Обществения съвет могат да бъдат включени и членове на Сдружението.

31.4. Обществения съвет се ръководи от Председател, който се определя от Общото събрание.

31.5. Общественият съвет, чрез Управителния съвет, предлага и внася за разглеждане в Общото събрание на Сдружението обществено значими теми и проблеми свързани с дейността на Сдружението.

Раздел IV

ИМУЩЕСТВО

Член 32 Имущество

32.1. Имуществото на Сдружението се състои от право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти и движими вещи, права върху обекти на интелектуална и индустриална собственост, ценни книги, дялови участия в капиталови търговски дружества и други права и задължения, в съответствие с действащото законодателство.

32.2. Сдружението може да предоставя за ползване част от своите основни средства на други физически или юридически лица само по решение на Управителния съвет.

Член 33

Източници на Средства

33.1. Източници на средствата на Сдружението са:

 1. имуществените вноски на членовете;
 2. встъпителен и годишен членски внос;
 3. стопанската дейност, предвидена в този Устав;
 4. дарения от физически и юридически лица, спонсорство;
  1. дивиденти от реализираната печалба на търговски дружества, в които Сдружението участва;
  2. други дейности, незабранени от законодателството на Република България.

33.2. Набирането и разходването на средства от горните приходоизточници се извършва чрез собствена банкова сметка в лева и валута. Разпоредители на бюджета са Председателят и други членове на Управителния съвет, упълномощени за това с негово решение, които се отчитат пред Общото събрание.

33.3. Имуществените вноски се определят по вид и размер от общото събрание, което посочва в решението си и начина на внасянето им.

33.4. Всички членове на Сдружението са длъжни да заплащат членски внос, с изключение на почетните членове.

33.5. Сдружението в лицето на Управителния съвет може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.

33.6. Финансовата дейност на Сдружението се извършва в съответствие с бюджета приет от Общото събрание.

33.7. За финансиране на отделни прояви и програми могат да се създават целеви фондове в лева и валута. Средствата за тези фондове се събират от заинтересованите членове.

Член 34

Стопанска дейност

34.1. Сдружението извършва следната допълнителна стопанска дейност, свързана с
основния му предмет:

 1. рекламни, информационни и програмни услуги;
  1. организиране на симпозиуми, семинари, изложби, курсове за обучение в страната и чужбина;
  2. разработване на концепции, стратегии и програми;
   1. консултантски услуги на български и чуждестранни юридически лица при участието им в процеса на приватизация на енергийни обекти в страната и региона и при осъществяване на инвестиции в областта на енергетиката;
   2. обучение.

34.2. Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчните закони.

34.3. Средствата от приходите при осъществяване на допълнителната стопанска дейност се изразходват за постигане на определените цели в Устава на Сдружението.

34.4. Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет и Контролния съвет на Сдружението.

Член 35

Покриване на загуби

При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на Сдружението. Решението се взема с мнозинство 2/3 от присъстващите членове на Сдружението.

Раздел V

СЧЕТОВОДЕН КОНТРОЛ, ВОДЕНЕ НА КНИГИ

Член 36

Счетоводен контрол

36.1. Поне веднъж годишно се осигурява извършването на проверка на дейността на Сдружението от лицензиран експерт-счетоводител.

36.2. Сдружението подлежи на независим одит при условията на Закона за счетоводството, ако превишава минимум едно от следните условия:

а) сума на актива на баланса от предходната година – 500 хил. лв.;

б) сумата на приходите от дейността и нетния размер на приходите от продажби,
както и финансовите приходи за предходната година – 1 млн. лв.

Член 37

Задължение за Водене на Книги

37.1. За заседанията на Общото събрание, Управителния съвет и Контролния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Членовете на Сдружението и членовете на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите. Протоколни книги, при спазване изискването на този разпоредба, се водят и за заседанията на други колективни органи на Сдружението, създадени по решение на Общото събрание или Управителния съвет.

37.2. Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на всички членове, ЕГН, професията и занятието им, както и наименованието, седалището и адреса на управление, фирменото дело за съдебна регистрация и БУЛСТАТ на членовете – юридически лица.

Член 38

Доклад на Сдружението

38.1. Сдружението изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който трябва да
съдържа данни относно:

 1. съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;
 2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;
 3. финансовия резултат.

38.2. Докладът по чл. 38.1. е публичен. Съобщението за неговото изготвяне, както и за мястото, времето и начина за запознаване с него, се публикува в бюлетина на Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност при Министерството на правосъдието (наричан по-долу “Централния регистър”).

Член 39

Ежегоден и Текущ Контрол

39.1. Сдружението е длъжно да представя до 31 май на всяка година информация за дейността си през предходната година пред Централния регистър.

39.2. В регистъра се заявяват за вписване и се представят и всички документи и обстоятелства, предвиден в чл. 46, ал. 2 от ЗЮЛНЦ.

39.3. Министърът на правосъдието има право да изисква текуща информация за всички обстоятелства, които подлежат на вписване в съответствие със ЗЮЛНЦ.

Раздел VI

ПРЕОБРАЗУВАНЕ. ПРЕКРАТЯВАНЕ.ЛИКВИДАЦИЯ

Член 40

Преобразуване

Сдружението не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

Член 41

Прекратяване

Сдружението се прекратява:

 1. по решение на Общото събрание;
 2. при обявяването му в несъстоятелност;
 3. по решение на окръжния съд по седалището на Сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи;

Член 42

Ликвидация

42.1. При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на Сдружението.

42.2. Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на Сдружението или определен от него Ликвидатор. Ликвидацията се извършва в съответствие с действащата нормативна уредба.

42.3. При ликвидация на Сдружението, органът, извършващ ликвидацията, е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на Сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на Сдружението.

42.4. При ликвидация, имущество на Сдружението не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на:

 

 1. учредителите и настоящите и бившите членове;
 2. лицата, били в състава на органите му и служителите му;
 3. ликвидаторите освен дължимото възнаграждение;
 4. съпрузите на лицата по т. 1 – 3;
  1. роднините на лицата по т. 1 – 3 по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
  2. юридическите лица, в които лицата по т. 1 – 5 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.

 

42.5. При ликвидация, имуществото на Сдружението останало след удовлетворението на кредиторите му, по решение на съда се предоставя на юридическото лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел.

42.6. Ако имуществото не бъде предоставено по реда на чл. 42.5., то се предава на общината, в която е седалището на Сдружението. Общината е длъжна да предостави имуществото на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност, чиито цели са възможно най-близка до целите на Сдружението.

Раздел VII

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

43. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в

Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

44. Списъкът на учредителите, подписали устава да се счита неразделна част от този Устав.

44. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия Устав се

прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Настоящият устав е приет единодушно от всички присъствали учредители на Учредителното общо събрание на сдружение с нестопанска цел “БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН и МИНЕН ФОРУМ”, състояло се на 10.09.2002 в гр. София.

GOODWE (банер)
Рекламирайте в сайта на БЕМФ (банер)