Годишно общо събрание на Българския енергиен и минен форум

Версия за печат
29/11/2021

Управителният съвет на Българския енергиен и минен форум, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ въз основа на решение по т. 1 от протокол № 28 от 11.10.2021 г. свиква годишно общо събрание на сдружението на 30.11.2021 г., което ще се проведе по хибриден модел – онлайн на платформата „МС Тиймс“ и в офиса на сдружението: София 1000, ул. Трапезица № 4, ет. 4, от 16 ч. при следния дневен ред:
1. приемане на отчет за дейността на сдружението за 2020 и 2021 г.;
2. приемане на отчет на контролната комисия за 2020 и 2021 г.;
3. приемане на бюджет и план за дейността на сдружението през 2022 г.;
4. решение за продължаване на мандата на управителния съвет с нов 4-годишен срок съгласно чл. 24.6 от устава на сдружението;
5. обсъждане и приемане на промени в устава на сдружението.
При липса на кворум общото събрание се разпуска и се свиква повторно в 17 ч. 6142