ТЕЦ "Бобов дол" ЕАД

Версия за печат

ТЕЦ “ БОБОВ ДОЛ “ АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО със седалище и адрес на управление : с. Големо село, община Бобов дол, област Кюстендилска, предмет на дейност: производство на електрическа и топлинна енергия, пренос и разпределение на топлинна енергия, строителна и ремонтна дейност в областта на електроенергетиката и топлоенергетиката, строителна и ремонтна дейност в областта на електропроизводството и топлопроизводството, инвестиционна дейност, придобиване и разпореждане с авторски права, права върху изобретения, търговски марки и промишлени образци, ноу – хау и други обекти на интелектуална собственос, както и всяка друга дейност незабранена със закон или друг нормативен акт.

GOODWE (банер)
Рекламирайте в сайта на БЕМФ (банер)