Решение на Европейската Комисия за годишните СО2 емисии за периода от 2013-2020

Версия за печатPDF version
Дата на публикуване: 
04/06/2013
Тип документ: 

Снимка на АЕЦ Решение на Европейската Комисия от 26 март 2013 година за определяне на годишните разпределени количества емисии за държавите членки за периода от 2013 до 2020 г. съгласно Решение № 406/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2013) 1708)

Решение на ЕК обнародвано в Официален вестник на Европейския съюз 28.03.2013г

Годишни разпределени количества емисии за държавите членки за 2013—2020 г., изчислени с прилагане на стойностите на потенциала за глобално затопляне от втория доклад на МЕГИК за оценка – квотите за България за 2013г са 27 308 615 тона CO2 -еквивалент, за следващите години нарастват.
 
Годишни разпределени количества емисии за държавите членки за 2013—2020 г., изчислени с прилагане на стойностите на потенциала за глобално затопляне от четвъртия доклад на МЕГИК за оценка – квотите за България за 2013г са 28 661 817 тона CO2 -еквивалент, като също нарастват за следващите години.