Проекти

електрически стълб (снимка)

СЪДЪРЖАНИЕУвод……………………………………………………………………………………………..3Поддейност IА.1. Енергийна политика на Европейския съюз. .......................................4Поддейност IА.2. Анализ на състоянието на енергетиката по енергоикономически,енергоекологични и социални...

Снимка на ветрогенератор

Разработката е многовариантен параметричен анализ с приложение на собствен цифров модел на Изпълнителя, който дава отговор на интересния въпрос за динамиката на цените при различните сценарии на либерализация, структура на производството и потреблението и...

Изпълнението на задача за инвентаризация на съществуващите мощности за производство на топлинна енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) е елемент от подготовката за прилагане на Директива 2009/28/ЕО и адекватно планиране на мерки и дейности за...

Снимка на ТЕЦ

При моделиране на развитието на електроенергийната система, с цел създаване на условия за сравнимост между различните варианти се допуска следното разделяне на инвестиционните разходи по групи:Група 1: „Публични проекти и инвестиции в развитие на мрежата...

Целта на анализа беше на база официални данни за развитието и перспективите на въгледобива, електропроизводството, електропотреблението в страната, както и предприетите мерки за екологично производство, да се изготви оценка на социално-икономическите...