приключен

Прогноза за развитието на българския енергиен пазар след либерализацията му: електрическа енергия, въглища, природен газ газ, топлофикация

Разработката е многовариантен параметричен анализ с приложение на собствен цифров модел на Изпълнителя, който дава отговор на интересния въпрос за динамиката на цените при различните сценарии на либерализация, структура на производството и потреблението и външни въздействия.

Целите на Възложителя са проучване на целесъобразността за инвестиции в България, както и оценка на степента на енергийната независимост на страната ни от външни фактори.

BG

Анализ на варианти за развитие на електрогенериращите мощности в България в периода до 2030 г.

При моделиране на развитието на електроенергийната система, с цел създаване на условия за сравнимост между различните варианти се допуска следното разделяне на инвестиционните разходи по групи:

Група 1: „Публични проекти и инвестиции в развитие на мрежата” – инвестиции с участие на държавните дружества, с две подгрупи:

Група 1.1. Публични проекти за нови генериращи мощности

BG

Инвентаризация на съществуващите мощности от ВЕИ за производство на топлинна енергия

Изпълнението на задача за инвентаризация на съществуващите мощности за производство на топлинна енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) е елемент от подготовката за прилагане на Директива 2009/28/ЕО и адекватно планиране на мерки и дейности за постигане на националната индикативна цел за 16% -тен дял на ВЕИ в общото потребление на електрическа и топлинна енергия в Р.България към 2020г.

BG

Анализ на социално-икономическите последствия от закриване на група мини и топлоелектрически централи

Целта на анализа беше на база официални данни за развитието и перспективите на въгледобива, електропроизводството, електропотреблението в страната, както и предприетите мерки за екологично производство, да се изготви оценка на социално-икономическите последствия в случай на прекратяване работата на някои големи горивни инсталации, както и да се анализира възможността за удължаване срока на експлоатация на тези инсталации и респективно - срока на експлоатация на въгледобивните мини-доставчици на въглища за същите.

BG