Клъстерите ще получат 20 млн. евро субсидии за развитие

Версия за печатPDF version
15/12/2016
Средства се отпускат за лаборатории, производствени центрове и др.  Средства се отпускат за лаборатории, производствени центрове и др.

Процедурата по програма "Конкурентоспособност" е отворена за подаване на проекти до края на април

Средства се отпускат за лаборатории, производствени центрове и др.

Макар и с известно закъснение, процедурата за предоставяне на безвъзмездна помощ за развитие на клъстерите в България по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" вече е отворена за кандидатстване. Общо 20 млн. евро ще бъдат разпределени сред всякакви видове клъстери – от стартиращи до развити, като целта е да се подкрепи създаването на такива обединения и да се развие капацитетът на съществуващите организации. Кандидатите могат да получат между 100 хил. и 2 млн. лв. за проектите, като документи се подават до 28 април 2017 г.

Какво се финансира

Общият бюджет на процедурата е 39.117 млн. лв. Сумата е разпределена на три пакета - 7.8 млн. лв. за клъстери в начален етап на развитие, 23.5 млн. лв. за развиващи се клъстери и 7.8 млн. лв. за развити клъстери. Минималният размер на субсидията за отделен проект е 100 хил. лв., а максималният зависи от етапа на развитие на клъстера. Така таванът за тези в начален етап е 391 166 лв., развиващите се могат да получат до 1.5 млн. лв., а развитите – максимум 2 млн. лв.

Финансиране се осигурява по три компонента, като приложимият режим на помощ е различен. Безвъзмездна помощ по компонента "Изграждане и подкрепа за организационно-административно укрепване на клъстера" се предвижда за изграждане на административното тяло на клъстера – персонал, оборудване и т.н., както и за повишаване на капацитета на администрацията чрез участие в семинари, обучения, конференции и т.н.

Вторият компонент е "Коопериране и създаване на сътрудничества и интернационализация". По него средства ще се предоставят за развитие на клъстера и привличане на нови членове чрез организиране и участие в събития, създаване на мрежи между членовете и специализирани обучения, както и за маркетинг, консултантски услуги за стъпване на друг пазар, популяризиране на името на клъстера, сътрудничество с други клъстери и др. Тези два компонента се финансират по решим de minimis, като се покриват до 80% от разходите по проекта.

По третия компонент - "Развитие на споделени инфраструктура и ноу-хау", кандидатите могат да придобият активи за общи клъстерни дейности като зали за обучения, лаборатории и производствени центрове, както и нематериални активи като специализирани програмни продукти, патенти, лицензи и т.н. Приложимият режим по този компонент е "регионална инвестиционна помощ", а максималният интензитет на субсидиране зависи от размера на компанията и региона, в който ще се изпълнява проектът. Така за организации извън Югозападния регион се покриват до 70% от разходите на микро- и малките предприятия и до 60% на средните, а за тези в Югозападния регион таванът е съответно 45 и 35%.

Клъстери в начален етап могат да кандидатстват само по първия и втория компонент, а развиващите се и развитите клъстери – по втория и третия. Проектите трябва да бъдат изпълнени в рамките на година и половина.

Кой може да кандидатства

За да участват в процедурата, клъстерите трябва да бъдат категоризирани като такива в начален етап на развитие, развиващи се или развити клъстери. Категоризацията се прави от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и трябва да завърши преди подаването на документите.

Кандидати могат да бъдат само клъстери, които са регистрирани като сдружения с нестопанска цел или юридически лица по Търговския закон. Клъстери, които са създадени като обединения по Закона за задълженията и договорите, трябва да регистрират клъстерно обединение преди подаването на заявление за категоризиране.

Самите клъстери могат да включват компании, юридически лица с нестопанска цел, професионални училища, акредитирани български университети, Българската академия на науките и Селскостопанската академия с техните институти, експериментални лаборатории и изследователски институти, научни организации, общини и областни администрации.
Има обаче изискване за минимален брой членове на клъстерите. Тези в начален етап е необходимо да включват поне седем компании, развиващите се клъстери – минимум 10, а развитите – 15 юридически лица.

Допустими са само клъстери, които отговарят на изискванията за микро-, малко или средно предприятие. Поне половината от участващите организации също трябва да са микро-, малки или средни. Клъстерите трябва да работят в някоя от приоритетните области, определени в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия – високотехнологични промишлени производства (химия, лекарства, машини и т.н.), интензивни на знание услуги (като IT, издателска дейност, радио и телевизия) и нискотехнологични промишлени производства (храни, текстил, мебели и др.).

По различните компоненти има и стандартните ограничения за организации, работещи в сектори като рибарство, преработка на растителни и животински продукти и др., за да се избегне припокриването с други програми.

Оценяване и приоритети

Предимство имат проекти, които се изпълняват в приоритетните тематични области по Иновационната стратегия за интелигентна специализация, която отчита и регионалната специализация. Приоритетни са също проекти, които ще се изпълняват в Северозападния район на планиране, такива, в които участниците са от един и същ регион, както и проекти, които подобряват ресурсната ефективност.

Оценката ще се извършва на два етапа – административно съответствие и техническа и финансова оценка, като максималният брой точки е 75. За клъстери в начален етап на развитие най-много точки се дават за основните характеристики на клъстера и членовете му (според стратегията за МСП). Голяма тежест имат и пазарната приложимост и жизнеспособност на продуктите или услугите на клъстера. За развиващи се и развити клъстери характеристиките на членовете също имат най-голяма тежест. При тях приоритетни 6 точки носи оценката за устойчиво развитие.